Xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật có tác động lớn đến kinh tế - xã hội

TTTĐ - Sáng 4/1, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Đồng lòng, quyết tâm triển khai kế hoạch năm 2022 một cách toàn diện Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới
Xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật có tác động lớn đến kinh tế - xã hội
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình tại kỳ họp

Trình bày tờ trình tóm tắt về các dự án luật trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Dự thảo luật gồm 10 điều: 8 điều sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật hiện hành, 1 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành.

Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nhằm mục tiêu tăng cường phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị cho các địa phương, Điều 3 dự thảo luật.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32 để thực hiện phân quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 300ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng, đề xuất phân cấp nêu trên vẫn được xác định theo một trong 2 tiêu chí về quy mô dân số hoặc quy mô sử dụng đất, tương tự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư hiện hành. Chính phủ đề xuất quy mô sử dụng đất là 300ha là lấy theo mức trung bình quy mô sử dụng đất của khu vực dự án được dự kiến hình thành đô thị loại IV (từ 250 đến 400ha).

Xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật có tác động lớn đến kinh tế - xã hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến các Ủy ban được phân công thẩm tra tán thành về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; Thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Đa số ý kiến nhất trí quan điểm xây dựng dự án luật được nêu tại Tờ trình số 573/TTr-CP của Chính phủ và cho rằng cần bám sát các quan điểm này để bảo đảm phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục đích ban hành luật.

Theo đồng chí Vũ Hồng Thanh, do những chính sách quy định tại dự thảo luật có tác động lớn đến cả lĩnh vực kinh tế và xã hội nên để Quốc hội có đầy đủ căn cứ xem xét, quyết định, đề nghị báo cáo bổ sung ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của một số chính sách, ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trực tiếp. Cùng với đó là dự tính tác động tới thu ngân sách Nhà nước, quyền lợi của nhà đầu tư và của người dân; Dự kiến các tình huống, sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành có liên quan tới nội dung quy định chi tiết tại văn bản dưới luật, đề nghị báo cáo rõ về thời điểm có hiệu lực để bảo đảm tính khả thi. Đối với nội dung của dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết, đề nghị bổ sung quy định đầy đủ, chặt chẽ, cụ thể hơn tại dự thảo nghị định kèm theo. Ngoài ra, đề nghị rà soát báo cáo đánh giá tác động một số chính sách có nội dung chưa thống nhất với dự thảo luật.

Các Ủy ban nhận thấy, nội dung của dự thảo luật tuân thủ các quy định của Hiến pháp và đề nghị Chính phủ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiến hành rà soát các quy định được sửa đổi, bổ sung của các luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong nội tại của từng luật và của hệ thống pháp luật...

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile