Xây dựng NTM ở Hiệp Hoà - Bắc Giang: Đồng sức, đồng lòng tạo thành công

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua luôn được huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang Giang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp và xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt.
Bắc Giang: Huyện Yên Dũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Tỉnh Bắc Giang quyết tâm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Bắc Giang tổ chức khảo sát rộng rãi độ hài lòng của người dân với chính quyền

Để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt; đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình.

Cụ thể, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo; HĐND huyện Hiệp Hoà đã ban cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; UBND huyện ban hành các kế hoạch và văn bản triển khai thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo.

Xây dựng NTM ở Hiệp Hoà - Bắc Giang: Đồng sức, đồng lòng tạo thành công
Huyện Hiệp Hoà hiện có 24/24 xã đạt chuẩn nông thông mới, trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Ngoài ra, thành lập các Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Tổ chức hội nghị, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, UBND các xã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, tiểu ban quản lý, ban giám sát các thôn. Hàng năm, Ban chỉ đạo cấp huyện và ban quản lý cấp xã thường xuyên kiện toàn để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn, từng năm.

Được biết, tổng nguồn vốn huyện Hiệp Hoà huy động thực hiện đến tháng 10/2021 là 4.572,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gồm tiền mặt, hiến đất 400.462 m2, huy động trên 580 nghìn ngày công, phá dỡ trên 106.241m2 tường rào quy thành tiền.

Việc huy động đều được người dân tự nguyện tham gia, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định, không huy động quá sức dân đạt 1.575,9 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng nguồn vốn huy động.

Được biết, trong quá trình thẩm định các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang xác nhận các xã không có nợ đọng về xây dựng cơ bản trong nông thôn mới, nguồn đóng góp của nhân dân đều do người dân tự bàn bạc, không huy động quá sức dân.

Xây dựng NTM ở Hiệp Hoà - Bắc Giang: Đồng sức, đồng lòng tạo thành công
Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gồm tiền mặt, hiến đất 400.462 m2 và huy động trên 580 nghìn ngày công, đạt 1.575,9 tỷ đồng

Tính đến hết năm 2021, huyện Hiệp Hoà hiện có 24/24 xã đạt chuẩn nông thông mới, trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đến nay, huyện Hiệp Hòa đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định tại Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 08 của UBND tỉnh Bắc Giang gồm : quy hoạch; giao thông; thuỷ lợi; điện; y tế, văn hoá, giáo dục; sản xuất; môi trường; an ninh, trật tự xã hội; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được những kết quả nêu trên, UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành nhiều cơ chế chính sách mang tính đột phá, đi đầu so với các huyện, thành phố của tỉnh về hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với nhiều phương pháp để các đơn vị nỗ lực triển khai.

Trong đó, phong trào “Cứng hóa đường giao thông nông thôn” huyện Hiệp Hòa được đánh giá là lá cờ đầu, lan tỏa, rộng khắp trong nhân dân, toàn huyện đã có 1.173km đường giao thông được cứng hóa, đạt trên 80% (cao hơn bình quân toàn tỉnh hiện là 77%).

Mục tiêu đến năm 2025, huyện Hiệp Hoà phấn đấu hoàn thành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng NTM ở Hiệp Hoà - Bắc Giang: Đồng sức, đồng lòng tạo thành công
Một góc trung tâm huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, huyện Hiệp Hoà xác định sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mọi người dân hiểu và có trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. Xác định “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ thường xuyên và của cả hệ thống chính trị”, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu.

Ngoài ra, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, xác định đây là thước đo để đánh giá hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đời sống người dân.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: huyện Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng. Ngoài ra, TP Bắc Giang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Hiệp Hoà đã được Hội đồng thẩm định T.Ư tổ chức thẩm định và thông qua hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM.

Ngày 25/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Dũng và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile