Vinafood 2 tiếp tục hoãn họp cổ đông

Đại hội đồng cổ đồng thương niên năm 2019 của Vinafood 2 vẫn chưa thể diễn ra sau nhiều lần trì hoãn.
Gánh lỗ hơn 2.000 tỷ đồng, Vinafood 2 chốt ngày họp cổ đông Đại gia Lương thực Miền Nam giải trình lý do tiếp tục thua lỗ

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood 2) vừa ban hành Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo đó, Hội đồng quản trị Vinafood 2 thống nhất sẽ không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 15/10/2019. Lý do là để hoàn thiện toàn bộ các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

vinafood 2 tiep tuc hoan hop co dong
Ảnh minh họa.

Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được thông báo sau. Như vậy, sau nhiều lần trì hoãn, cuộc họp cổ đông thường niên của Vinafood 2 vẫn chưa thể diễn ra.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Vinafood 2 chỉ đạt 4.970 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng chiếm tới 4.575 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu được ở mức gần 395 tỷ đồng, chưa bằng một nửa con số cùng kỳ.

Trong kỳ vừa qua, mặc dù tiết giảm hầu hết các loại chi phí, trong đó, chi phí tài chính hơn 83 tỷ đồng, chi phí bán hàng hơn 299 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của Vinafood 2 bất ngờ lỗ 7,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 35 tỷ đồng; đồng thời khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng lên xấp xỉ 94 tỷ đồng

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, Vinafood 2 lỗ ròng hơn 75 tỷ đồng. Tính lũy kế đến hết ngày 30/6/2019, Vinafood 2 lỗ 2.045 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, Vinafood 2 ghi nhận tổng tài sản đạt 9.571 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.080 tỷ đồng (dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 1.277 tỷ đồng), hàng tồn kho 2.605 tỷ đồng, tài sản cố định 3.574 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 30/6/2019, Vinafood 2 ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới 6.313 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng, tương đương 14% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới gần 5.018 tỷ đồng, tăng hơn 18%.

Theo quy định hiện nay, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần phải họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường với số lần không hạn chế. Việc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông được xem là nghĩa vụ đặt ra đối với công ty cổ phần, do đó nếu vi phạm công ty sẽ phải gánh chịu những chế tài nhất định.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Theo quy định nói trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Và thực tế hiện nay, năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1 cho đến ngày 31/12. Để phù hợp với thực tế, Luật Doanh nghiệp cũng đã ghi nhận trường hợp doanh nghiệp muốn gia hạn, thì thời hạn tổ chức không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải gửi công văn xin gia hạn cho Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố.

Như vậy, việc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông được xem là nghĩa vụ đặt ra đối với công ty cổ phần vì thế nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên không được triệu tập đúng thời hạn quy định, công ty cổ phần có thể bị xử phạt theo các quy định sau:

Đối với công ty cổ phần (không đại chúng), theo quy định Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định; Ngoài ra công ty còn sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Đối với công ty đại chúng, theo quy định Khoản 12 điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile