Vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực tiễn Thủ đô

TTTĐ - Đảng bộ Hà Nội luôn kiên định về bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô.
Khai thác, vận dụng sáng tạo giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn xây dựng Thủ đô Hà Nội tinh giản biên chế theo tinh thần Luật Thủ đô và đặc thù phát triển

Xác định công tác cán bộ giữ vị trí then chốt

Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học "Vận dụng sáng tạo "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", sáng 22/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, sẽ tiếp tục chăm lo gắn kết mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội thảo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội thảo

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng được các cấp ủy Đảng của Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm, tạo động lực, sức mạnh để Đảng bộ, quân và dân Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Trong quá trình phát triển, vấn đề đoàn kết trong Đảng bộ luôn được đặt lên hàng đầu, với phương châm: "Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm để nhanh chóng ổn định và phát triển". Đảng bộ Hà Nội luôn chú trọng rà soát, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác cán bộ giữ vị trí then chốt của then chốt, là khâu đột phá và tập trung chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khi mới mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (năm 2008), Hà Nội chỉ có 80% cán bộ chủ chốt phường, thị trấn và 30-50% cán bộ chủ chốt xã đạt trình độ đại học. Đến năm 2020, trình độ cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng cán bộ cấp ủy bảo đảm sự chủ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, 12.709 đồng chí (đạt tỷ lệ 98,26 %), có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên.

Để nâng cao chất lượng cán bộ, Thành ủy tiếp tục ban hành Đề án số 7 đào tạo 1.250 cán bộ nguồn làm công tác Đảng và cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn. Đề án số 4 về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Công tác chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được thường xuyên quan tâm; Tập trung kiểm tra các tổ chức Đảng, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quy hoạch, đất đai, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... phát hiện, xử lý nghiêm minh vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, kể cả cán bộ chủ chốt, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội rút ra 5 kinh nghiệm. Trong đó, Đảng bộ Hà Nội luôn kiên định về bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô.

TP luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt quan tâm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Hà Nội tích cực tuyên truyền để các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa phù hợp với tính đặc thù của Hà Nội; Kịp thời đề ra các quyết sách phù hợp với thực tiễn Thủ đô, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề mới phức tạp nảy sinh từ cuộc sống.

Đảng bộ TP đã chăm lo gắn kết mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân: Củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; Chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên; Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp; Cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân.

Đảng bộ TP Hà Nội sẽ thường xuyên bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương; Chủ động phối hợp, sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác của các địa phương trong cả nước, các cơ quan Bộ, ban, ngành đóng trên địa bàn Hà Nội; Thu hút nguồn lực để phát triển Thủ đô và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong quá trình đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile