Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội giải quyết 10 thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 5190/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thời gian ủy quyền từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Hà Nội ủy quyền giải quyết 3 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp Ủy quyền giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, thừa phát lại Quận Cầu Giấy: Triển khai Quyết định số 4610 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Cụ thể: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định; thủ tục cấp lại quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Tags: Ủy Quyền
Phiên bản di động