Tuổi trẻ Yên Bái tăng cường đạo đức, lối sống cho thanh niên trong thời kỳ mới

Tuổi trẻ Yên Bái cần phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh niên để nâng cao tính chủ động và khẳng định bản lĩnh chính trị trong thời đại mới.
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chia sẻ của đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX Điểm mới trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái có bài phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới”.

Tuổi trẻ Yên Bái tăng cường đạo đức, lối sống cho thanh niên trong thời kỳ mới
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái - đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Bài tham luận nêu rõ: Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm” “là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng”.

Hơn 1.000 đảng viên là thanh niên được kết nạp mỗi năm

Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền và các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, văn hóa cho thế hệ trẻ.

Thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Kết quả, trong 5 qua, đã có hơn 1 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn và học tập lý luận chính trị.

Các đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tuổi trẻ Yên Bái tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, được dư luận xã hội ghi nhận.

Công tác giáo dục truyền thống triển khai hiệu quả, thường xuyên gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh; trên 400 diễn đàn, tọa đàm định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống; 1.600 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức.

Các hoạt động về nguồn, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích, lịch sử, văn hóa, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên với trên 3000 hoạt động. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn" được triển khai rộng khắp góp phần tích cực nhân rộng giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

Hằng năm, toàn tỉnh Yên Bái có trên 1.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội được chú trọng đổi mới thông qua việc giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó để thanh niên tham gia, sáng tạo và trưởng thành. Trong nhiệm kỳ qua, đã có gần 10.000 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hàng trăm tỷ đồng thu hút hàng triệu lượt thanh niên tham gia.

Tuổi trẻ Yên Bái tăng cường đạo đức, lối sống cho thanh niên trong thời kỳ mới
Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 64 đại biểu trẻ.

Có thể nói, thời gian qua, Đoàn viên, thanh niên Yên Bái đã kế thừa những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo; có nhiều đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái. Nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới được phát huy và mang lại giá trị, ý nghĩa, tiêu biểu như: 100 km đường giao thông nông thôn, gần 500 km đường điện thắp sáng đường quê, khai hoang trên 100ha ruộng bậc thang, phát triển mới trên 600 mô hình thanh niên làm kinh tế…. Qua đó hàng năm có hàng trăm tập thể, cá nhân, gương điển hình thanh niên được các cấp khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ thời gian qua còn một số tồn tại. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ.

Việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thế hệ trẻ chưa kịp thời và hiệu quả. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Tạo ra sân chơi trí tuệ cho thanh niên

Trong bài tham luận, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới.

Cụ thể, tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai hiệu quả chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 cuả Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2030 và Chương trình hành động số 33- CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW của Ban Bí thư.

Theo đó, chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả phù hợp với thực tiễn của địa phương, đồng thời nâng cao vai trò nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cấp bộ Đoàn – Hội và đội ngũ cán bộ đoàn – hội các cấp trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên Internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết...

Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn. Theo sinh lý lứa tuổi, đoàn viên thanh thiếu nhi luôn thích tìm tòi cái mới, thích sự sáng tạo. Đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn nếu không thay đổi, không bắt kịp với thanh niên, không thấu hiểu thanh niên thì sẽ thất bại.

Cùng với đó cần coi trọng giáo dục bằng hành động, qua thực tiễn phong trào. Theo đó, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn phát huy vai trò của thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng. Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập”; khởi nghiệp, lập nghiệp” và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 24/9/2020.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên qua phong trào góp phần phát huy tính tích cực chính trị - xã hội của thanh niên, tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên.

Thứ ba là cần tăng cường tuyên truyền về những câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, yếu tố tích cực trong cuộc sống nhằm lan tỏa lý tưởng cách mạng, lối sống cao đẹp, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên. Trong công tác tuyên truyền giáo dục cần đề cao tính nêu gương, lấy cái tốt phê bình cái xấu, lấy các gương điển hình trên từng lĩnh vực làm chuẩn mực cho đoàn viên thanh thiếu nhi noi theo; thường xuyên chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt, hình ảnh đẹp, những câu chuyện mang giá trị nhân văn trên mạng xã hội, nhằm hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội của mỗi đoàn viên thanh niên.

Theo đó duy trì các chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, sinh hoạt tại địa chỉ đỏ…và thông qua các phong trào hành động cách mạng nhân rộng các mô hình dân vận khéo, những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội theo phương châm “một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn thuyết”.

Giáo dục thế hệ trẻ không phải là trách nhiệm của riêng cấp nào, ngành nào và riêng ai; cũng không phải một sớm một chiều và trong một khoảng thời gian nhất định. Mà đó là nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục và có sự vào cuộc của toàn xã hội. Do đó việc tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ cần phải được thực hiện một cách chặt chẽ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong công tác chăm lo cho thanh niên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cũng cho rằng, cần xây dựng môi trường, sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tỉnh nhà học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Đặc biệt là sân chơi trí tuệ dành cho thanh niên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, hội thi tin học trẻ, phong trào thanh niên khởi nghiệp, tuổi trẻ tiến quân vào khoa học công nghệ… là địa chỉ cần thiết để thanh niên được thỏa sức sáng tạo, qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, ươm mầm tài năng trẻ, đồng thời áp dụng, đưa các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của thanh niên vào thực tiễn mang lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra, cần phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh niên để nâng cao tính chủ động và khẳng định bản lĩnh chính trị của thanh niên trong thời đại mới. Nhân rộng các mô hình, các gương thanh niên điển hình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời đại mới với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” góp phần xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile