Hà Nội

Triển khai thực hiện "thủ tục không chờ" tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trực tiếp là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố kết quả cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị.
Hà Nội dự kiến sẽ phân cấp, ủy quyền đối với 9 nhiệm vụ, 634 thủ tục hành chính Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Hà Nội lấy ý kiến vào Đề án xây dựng mô hình bộ phận "một cửa" hiện đại

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 441/TB-VP thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội” tổ chức ngày 18/8.

Cán bộ viên chức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Mỹ Đức
Cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội)

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, trực tiếp là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố kết quả cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị.

Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Các sở chủ trì theo dõi, tham mưu các tiêu chí của Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, tập trung triển khai các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2021 của các chỉ số, đồng thời tiếp tục hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2022.

Bên cạnh đó, các đơn vị quán triệt, kiểm soát chặt chẽ chất lượng phục vụ giải quyết các công việc với Nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số. Các đơn vị tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, công bố, công khai các quy định các thủ tục hành chính.

Đối với những thủ tục hành chính có thể giải quyết ngay trong ngày, các cơ quan, đơn vị rà soát triển khai thực hiện “thủ tục không chờ” tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là cơ cấu tổ chức bên trong; Rà soát và hoàn thiện ngay quy chế làm việc, tổ chức vận hành giải quyết công việc theo quy chế, quy trình trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã được thành phố phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2012. Chủ tịch UBNDTP yêu cầu tập trung đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện bằng được chỉ tiêu đến năm 2025 chuyển tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp sang tự chủ so với năm 2015, có giải pháp hiệu quả đối với lĩnh vực giáo dục để bảo đảm vừa tinh giản biên chế đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô; Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố theo hướng triệt để.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cụ thể cho một số cơ quan, đơn vị, trong đó, chỉ rõ nội dung công việc và tiến độ hoàn thành. Trong đó, Văn phòng UBND thành phố tập trung hoàn thiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội” trên cơ sở tích hợp một số nội dung của của Đề án số 06 (hoàn thành trong quý III/2022).

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động