Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt từ chối nhận khoản tiền thưởng hơn 3,8 tỷ đồng

Ông Tô Hải - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt không nhận khoản thưởng vượt lợi nhuận hơn 3,8 tỷ đồng vì muốn giảm chi phí cho công ty.
Chủ tịch Chứng khoán Bản việt Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục "xin" không nhận thù lao

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa công bố Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch năm 2021 cho thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức thưởng cho Ban giám đốc năm 2020 và 2021.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt năm nay vẫn không nhận thù lao. Trong khi đó, Ban kiểm soát gồm 3 người nhận tổng cộng 360 triệu đồng.

Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt từ chối nhận khoản tiền thưởng hơn 3,8 tỷ đồng
Ông Tô Hải hiện là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Về mức thưởng cho Ban giám đốc năm 2020, do lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 vượt xa số lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua khoản thưởng là 7,7 tỷ

đồng (tương đương 8% phần vượt lợi nhuận trước thuế của năm 2019 là 96 tỷ đồng) cho Ban giám đốc cho năm 2020.

Tuy nhiên, Ban giám đốc chỉ nhận khoản tiền thưởng là 3,85 tỷ đồng do Tổng giám đốc không nhận thưởng để giảm chi phí cho công ty. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua khoản tiền thưởng cho Ban giám đốc cho năm 2020 là 3,85 tỷ đồng.

Trong khi đó, về mức thưởng cho Ban giám đốc năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho Ban giám đốc chỉ nhận thưởng khi lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 cao hơn so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020. Khi đó, tiền thưởng cho Ban giám đốc là 8% số tiền vượt so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 951 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 2.050 tỷ đồng, tăng 18,5%, nhưng mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tới 31,4%, dự kiến 1.250 tỷ đồng, do chi phí dự kiến tăng chỉ 2,8%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile