Tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách năm 2022 là 4.600 tỷ đồng

Tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên và dự toán chi ngân sách địa phương là 12.013,8 tỷ đồng.
Yên Bái đạt 86% dự toán thu ngân sách trong 11 tháng năm 2021 HĐND tỉnh Yên Bái thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

HĐND tỉnh Yên Bái vừa thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra chỉ tiêu quan trọng, trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên; GRDP bình quân đầu người 50 triệu đồng; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 7,5% và tổng vốn đầu tư phát triển 19.000 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách năm 2022 là 4.600 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Tỉnh Yên Bái dự toán chi ngân sách địa phương là 12.013,8 tỷ đồng, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Yên Bái là 3.902,3 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 là 3.499,7 tỷ đồng/kế hoạch, đầu tư công trung hạn còn lại giai đoạn 2022-2025 là 15.095,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh là 402,6 tỷ đồng.

Trên tinh thần Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các địa phương tổ chức họp HĐND, UBND các cấp, giao kế hoạch và khuyến khích các sở, ngành, các địa phương đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu được giao.

Trước đó, năm 2021, tỉnh Yên Bái đã đặt kế hoạch thu ngân sách nhà nước trong năm là 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đánh giá, trong 11 tháng năm 2021 ước đạt 3.457,6 tỷ đồng, vượt 34,8% dự toán Trung ương giao, mới chỉ đại 86,4% dự toán.

Cũng qua đánh giá, Yên Bái có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, bằng 1,4 lần bình quân chung của vùng, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt trên 3.615 tỷ đồng, vượt 9,6% dự toán HĐND tỉnh Yên Bái giao và vượt 43,4% dự toán Trung ương giao.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile