Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU về xây dựng Nông thôn mới.
Hà Nội xây dựng xã Nông thôn mới “kiểu mẫu Thủ đô” ứng dụng công nghệ thông minh Huyện Thường Tín đón nhận danh hiệu chuẩn nông thôn mới Đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm 8 quận
Hà Nội yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả xây dựng Nông thôn mới
Hà Nội yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới

Kế hoạch nêu rõ, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cùng toàn thể Nhân dân Thủ đô nghiên cứu, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 04-CTr/TU để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Các cấp, các ngành từ thành phố tới cơ sở, căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU và tình hình thực tiễn để vận dụng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể của địa phương, đơn vị; Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá và giải pháp chủ yếu, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện; Hằng quý, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình ở các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Bổ sung các nội dung, nhiệm vụ phát sinh, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình; Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình.

Các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo chương trình chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện ở các đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile