Hiến kế cho Đoàn

Tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Bạn Phạm Thị Hoa (Biên tập viên Ban Thời sự, Truyền hình Công an Nhân dân) cho rằng, công tác quốc tế luôn quan trọng và càng phải trú trọng trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Vì vậy, tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cần tăng cường hơn nữa công tác này, từ đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Xây dựng giá trị con người Việt Nam trong phát triển đất nước Đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo trong xây dựng văn hóa, con người Hà Nội

Như các nước trên thế giới, Việt Nam cũng có cách thức, con đường riêng trong triển khai xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế, nhằm phục vụ mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia. Đoàn Thanh niên cần là lực lượng tiên phong thực hiện nhiệm vụ này.

Thực tế cho thấy, công tác quốc tế của tổ chức Đoàn Thanh niên nói chung và thanh niên Hà Nội nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào thành công trong công tác đối ngoại Nhân dân. Với đặc thù các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng chân trên địa bàn Thủ đô nên Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cũng thuận lợi hơn khi phối hợp với các bên.

Phạm Thị Hoa
Bạn Phạm Thị Hoa

Theo tôi, tổ chức Đoàn Thanh niên Thủ đô cần tiếp tục tận dụng những điều kiện thuận lợi đó để tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng mối quan hệ với các quốc gia, thực hiện tốt việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Muốn làm được như vậy, tổ chức Đoàn cần góp phần thực hiện tốt nhiều nội dung như: Xây dựng hệ giá trị chuẩn mực, những hình tượng đẹp, nhân cách điển hình của thanh niên, con người Việt Nam; Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho thanh thiếu niên; Tổ chức nhiều chương trình trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài; Thành lập các tổ chức, câu lạc bộ, mô hình sáng tạo thu hút, tập hợp các bạn trẻ Việt Nam và nước ngoài có mong muốn giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Đoàn Thanh niên thành phố cần cập nhật kịp thời, sâu sắc thông tin đối ngoại, đồng thời truyền thông rộng rãi đến các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, để các bạn trẻ nắm được; Xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, lồng ghép các nội dung quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vào các hoạt động của Đoàn...

Lê Dung (ghi)
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile