Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực

Ngay sau kỳ họp, UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND TP đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.
Hà Nội: Tập trung cao độ hoàn thành toàn diện mục tiêu, yêu cầu của các đề án Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15: Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã nhấn mạnh yêu cầu trên khi phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội chiều 12/9.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: HĐND TP đã xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 9 Nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP như: Phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn TP; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công của TP; Nghị quyết về mức hỗ trợ trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ mức thu học phí năm học 2022-2023...

“Những nội dung được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của TP”- Chủ tịch HĐND TP cho biết. Chủ tịch HĐND TP đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND TP đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, đối với việc triển khai phân cấp quản lý Nhà nước và ủy quyền trên địa bàn TP, HĐND TP đề nghị UBND TP trong quá trình thực hiện, tiếp tục rà soát các nội dung, nhiệm vụ, thủ tục hành chính để đảm bảo việc phân cấp, ủy quyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hoạt động của các cấp chính quyền ổn định, thông suốt và hiệu quả.

Về việc triển khai Kế hoạch đầu tư công của TP, Chủ tịch HĐND TP cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP đã biểu quyết thống nhất về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2026; Kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương 19 dự án quan trọng, thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi, xây dựng Nông thôn mới, 3 mục tiêu y tế, giáo dục và di tích lịch sử văn hóa.

Nhấn mạnh, khối lượng thực hiện các công trình, dự án là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn; Tập trung chỉ đạo; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; Thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

"Thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án, công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương được phân công quản lý"- Chủ tịch HĐND TP nêu.

Đối với các cơ chế, chính sách được HĐND TP thông qua tại kỳ họp, nhất là các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP tập trung, khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND TP tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo HĐND TP theo quy định.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile