Thanh Hóa sẽ giảm 141 trưởng phó phòng tại các sở, huyện, chi cục

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng ban chuyên môn từ cấp huyện trở lên trên địa bàn toàn tỉnh.
Thanh Hóa: Một công dân trở về từ Bình Dương mắc Covid-19 Thanh Hóa tìm người đi trên hai chuyến bay VN210 và VJ140

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 21-7-2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong thuộc sở, bảo đảm quy định về tiêu chí thành lập phòng, chi cục và tương đương; khung số lượng cấp phó tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh Hóa sẽ giảm 141 trưởng phó phòng tại các sở, huyện, chi cục
Sau khi sắp xếp sẽ giảm số lượng 141 trưởng, phó phòngtại các sở, huyện, chi cục...

Về cấp huyện thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng theo quy định. Sau kiện toàn thì bố trí số lượng phó trưởng phòng bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐCP ngày 14-9-2020 của Chính phủ.

Được biết, hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 19 sở thuộc UBND tỉnh, với 143 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương, 15 ban, chi cục thuộc sở và 3 tổ chức hành chính đặc thù; có 27 UBND huyện, thị xã, TP với 335 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương (trong đó 16 UBND huyện, thị xã, TP miền xuôi và đồng bằng có 12 phòng; 11 UBND huyện miền núi có 13 phòng - thêm Phòng Dân tộc).

Sau khi đề án triển khai, có 8 sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện có, 11 sở có thay đổi về cơ cấu tổ chức do sắp xếp lại các phòng chuyên môn, thuộc sở, thuộc chi cục, gồm các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Công Thương, Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải.

Tổng số phòng thuộc sở là 133, giảm 10 phòng; tổng cấp huyện không vượt quá 297, giảm tối thiểu 38 phòng; tổng số phòng thuộc chi cục là 41, giảm 10 phòng.

Về số lượng cấp trưởng, cấp phó phòng, theo đề án trước mắt giảm 10 trưởng cấp phòng thuộc sở, 27 trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện; sau khi thực hiện bố trí số lượng cấp phó đúng quy định, số lượng phó trưởng phòng thuộc sở giảm 68 người. Giảm 10 trưởng các phòng thuộc chi cục; sau khi thực hiện bố trí số lượng cấp phó đúng quy định, số lượng phó trưởng phòng thuộc chi cục giảm 26 người.

Như vậy, theo đề án này, sau khi sắp xếp sẽ giảm số lượng 141 trưởng, phó phòng tại các sở, huyện, chi cục (47 trưởng phòng, 94 phó phòng và tương đương).

Duy Tân
Xem phiên bản mobile