Tập trung thanh tra để phát hiện và xử lý bất cập trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021. Theo đó, đơn vị trực thuộc Bộ sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng để phát hiện và xử lý bất cập.
Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực xây dựng Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng Cắt giảm thủ tục, việc cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 20 ngày

Cụ thể, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng, các tổ chức chính trị, xã hội trong hoạt động xây dựng; nội dung giám sát, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện việc giám sát được lồng ghép tong nội dụng sử đổi, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

Bên cạnh đó, trước 25/11/2021, Thanh tra Bộ Xây dựng phải hoàn thành xong việc xây dựng kế hoạch thanh tr năm 2022. Trong đó, kế hoạch phải đảm bảo bao quát các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành xây dựng và những mục tiêu chủ yếu theo kế hoạch hành động hằng năm của Bộ.

Tập trung thanh tra để phát hiện và xử lý bất cập trong lĩnh vực xây dựng

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ chú trọng việc kiểm tra, phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa dổi, bổ sung, hoàn thiện; hướng dẫn tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh những sai sót, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, thanh tra các Bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi kết luận thanh tra. Những nội dung này phải thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Bộ trưởng phê duyệt và báo cáo tiến độ vào ngày 25 tháng cuối cùng của quý.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng trong đó có thanh tra nhằm chủ động phòng, chống tội phạm; kiềm chế, làm giảm tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp luật, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile