Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ của HNX và HOSE

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và là công ty mẹ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP HCM (HOSE).
Doanh nghiệp Năm Bảy Bảy bị xử phạt vi phạm chứng khoán Chủ tịch Lê Khánh Trình và 2 cựu sếp Công ty Đầu tư HP Việt Nam dính án phạt Công ty Chứng khoán Globalmind Capital bị phạt nặng

Bộ Tài chính dự thảo đang nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

so giao di ch chu ng khoa n vie t nam la cong ty me cua hnx va hose
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo dự thảo, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Các công ty do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Cũng theo dự thảo, VNX có chức năng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm (5) năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. Bên cạnh đó, VNX xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, VNX còn có chức năng, nhiệm vụ giám sát thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; giám sát Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ. VNX có nhiệm vụ phát triển hệ thống công nghệ thông tin, định hướng phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức thực hiện.

Cũng theo dự thảo, VNX có chức năng quản lý thành viên giao dịch và làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán; Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán.

Vốn điều lệ của VNX đến năm 2023 là 3.000 tỷ đồng, trong đó: Vốn điều lệ của HoSE đến năm 2023 là 2.000 tỷ đồng; Vốn điều lệ của HNX đến năm 2023 là 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc điều chuyển vốn đầu tư giữa VNX và HNX, HOSE. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của VNX thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến quyết định thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.

Hậu Lộc
Phiên bản di động