Quý 1/2021, thu thuế từ nhà, đất đạt gần 44.800 tỷ đồng

Trong quý 1/2021, các khoản thu thuế từ nhà, đất ước đạt 44.798 tỷ đồng, bằng 32,3% so với dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ.
Thuduc House phải nộp hơn 455 tỷ đồng tiền phạt, truy thu thuế Thanh, kiểm tra gần 84.300 doanh nghiệp, tăng thu thuế hơn 21.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết quý 1/2021, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 347.346 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2020.

So với dự toán có 7/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 28%); có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Quý 1/2021, thu thuế từ nhà, đất đạt gần 44.800 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thuế, số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công thương nghiệp ngoài quốc doanh) ước đạt 191.254 tỷ đồng, bằng 32,7% so với dự toán và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức thu đạt khá so với mức thực hiện quý 1 của những năm gần đây.

Trong khi đó, các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 44.798 tỷ đồng, bằng 32,3% so với dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó thu tiền sử dụng đất ước đạt 38.916 tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Đối với công tác thanh, kiểm tra, tính đến 15/3/2021, toàn ngành thuế đã thực hiện được 5.931 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; đã thực hiện kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế bằng 116,69% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.581,11 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 1.296,54 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 189,44 tỷ đồng; giảm lỗ là 5.095,13 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 622,57 tỷ đồng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp thu nợ ước đạt 9.074 tỷ đồng, đạt 30,1% chỉ tiêu thu nợ giao.

Ước đến 31/3/2021, tổng tiền nợ thuế do cơ quan thuế quản lý giảm 16,1% so với cùng kỳ. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý xóa nợ và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile