Quốc hội thảo luận việc miễn lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ chữa bệnh hiểm nghèo

Chiều nay 30/5, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội: Có một cơ chế cởi mở để "cởi trói" cho TP HCM là cần thiết Đại biểu Quốc hội lo “căn bệnh sợ trách nhiệm” lây lan từ ngành y sang các ngành khác Nên giảm thuế VAT với tất cả mặt hàng, ngân hàng phải lăn lộn cùng với doanh nghiệp

Trước đó, theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Tại lần sửa đổi này, để phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Quy định số 96-QĐ/TW, điều chỉnh một số chức danh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung thêm chức danh Tổng Thư ký Quốc hội vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Việc này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm phù hợp với Quy định số 96-QĐ/TW và thực tiễn của việc lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian qua.

Quốc hội thảo luận việc miễn lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ chữa bệnh hiểm nghèo
Quang cảnh kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại hội trường Diên Hồng.

Trong nội dung xin ý kiến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, qua tổng kết thực tiễn lấy phiếu tín nhiệm và ý kiến góp ý của nhiều cơ quan, đa số ý kiến nhất trí cần thiết bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, trên cơ sở Quy định số 96-QĐ/TW, Luật Cán bộ, công chức, dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết nội dung của các tiêu chí đánh giá phù hợp với đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND; bổ sung nội dung trách nhiệm của người được lấy phiếu trong triển khai nghị quyết, kết luận về công tác giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND, các Ban của HĐND.

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tôn trọng, lắng nghe và nghiên cứu để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả thực hiện cam kết và lời hứa (nếu có) cũng được coi là những căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm.

Ngoài ra, để làm rõ thẩm quyền, thời hạn của một số bước trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND, dự thảo Nghị quyết bổ sung về thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; bổ sung quy định về thời gian là chậm nhất 45 ngày để gửi văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi Báo cáo và Bản kê khai tài sản, thu nhập đếnỦy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND.

Hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng được sửa đổi để thể chế hóa Quy định số 96-QĐ/TW.

Cụ thể, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.

Hậu Lộc
Phiên bản di động