Quản trị thành phố theo mô hình chính quyền số, đô thị thông minh

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
“Cú hích” tạo động lực mới trong triển khai chính quyền đô thị Đổi mới hoạt động giám sát để phát huy hiệu quả mô hình chính quyền đô thị

Kế hoạch nêu rõ 2 mục đích, 3 yêu cầu, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhiệm vụ cụ thể được phân công cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bí thư các quận, huyện, thị ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TƯ và xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện trong phạm vi phụ trách; Gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý I-2023.

Quan tâm chỉ đạo củng cố, xây dựng bộ máy hành chính Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; "Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ", vì sự phát triển của Thủ đô; Quản trị thành phố theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh.

Kế hoạch còn nêu rõ nhiệm vụ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng việc ban hành văn bản của Thành ủy và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp bảo đảm tính định hướng, khoa học, khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đổi mới công tác tổ chức - cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác tuyên truyền, vận động. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Thủ đô, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu gắn với việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến thực chất, lan tỏa hành động tốt, tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên.

Thành phố tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thành phố, gắn với xây dựng, áp dụng các tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành ủy phân công cụ thể các nhiệm vụ đối với Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; cùng các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đáng chú ý, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố được phân công 5 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, Thành ủy yêu cầu phải chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật và quản lý Nhà nước ở địa phương đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; Quản trị thành phố theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh; Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; Kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của Thủ đô.

UBND thành phố tập trung rà soát, cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền;Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về phân cấp, ủy quyền; Xây dựng và áp dụng tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức như quản trị công, cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của cán bộ, đảng viên, người dân, làm cơ sở để nâng cao chất lượng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, cải cách hành chính...

Tú Linh
Phiên bản di động