Phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

Đây là một trong những chỉ tiêu phấn đấu của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trong Quyết định 1157 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
“Đoàn là nơi để thanh niên rèn luyện và giúp đỡ thanh niên trưởng thành” Tự hào 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rèn luyện và trưởng thành Rèn luyện ý chí, góp phần bảo vệ Tổ quốc

Cụ thể, theo Quyết định 1157 (Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2020) có hiệu lực từ hôm nay (2/4) có 6 nhóm chỉ tiêu phấn đấu.

Trong nhóm chỉ tiêu thể dục, thể thao trường học, phấn đấu 90% số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030.

100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 75 – 80% và đến năm 2030 đạt từ 85 – 90% tổng số trường.

Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Các em học sinh đảm bảo an toàn khi học tập tại trường (Ảnh: TN, nguồn IT)
Các em học sinh đảm bảo an toàn khi học tập tại trường (Ảnh: TN, nguồn IT)

Việc thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2020 nhằm hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành, các đoàn thể xã hội, trong đó có ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động trên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Cùng với đó, thông qua Cuộc vận động sẽ giúp nhà trường, học sinh tự lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe, thể chất.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile