Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021)

Nhịp cầu nối dân với Đảng

TTTĐ - Trải qua chặng đường 91 năm (1/8/1930 - 1/8/2021), công tác tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có bài viết về ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo khí thế và động lực xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Nâng cao năng lực của tổ chức Đảng, thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và thành phố Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Tuyên giáo Thủ đô không ngừng trưởng thành, lớn mạnh

Cách đây 91 năm, ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô hơn 90 năm qua đã khẳng định, công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí trọng yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ; Đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường trên mặt trận tư tưởng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước, nhất là trong 35 năm cùng cả nước tiến hành công cuộc đổi mới, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn đổi mới, công tác tuyên giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Những dấu ấn của tuyên giáo Thủ đô được khắc họa trong những vấn đề, sự kiện lịch sử nổi bật, như: Đại hội Đảng bộ các cấp; Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội; Kỷ niệm 990 năm, 1000 năm, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội… và gần đây là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, gần với đời sống Nhân dân. Những chương trình phối hợp tham gia giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, vấn đề dân sinh bức xúc được thực hiện có hiệu quả.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào công tác tuyên giáo luôn khẳng định được vị thế, hiệu quả. Ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn đi trước, đi trong và đi sau các công việc thường nhật cũng như trong các sự kiện quan trọng; Kịp thời tham gia xử lý “điểm nóng”, chủ động giải quyết tốt những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố từng bước được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo và sự sắc bén, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước. Qua đó, ngành Tuyên giáo góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước; Tiếp tục cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; Tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Kiên định, bản lĩnh và xung kích

Tự hào về 91 năm lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, 72 năm lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đứng trước những nhiệm vụ đang đặt ra, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô xác định phải tiếp tục nỗ lực vươn lên, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Trong quá trình đó, điểm tựa chính là những bài học kinh nghiệm quý giá. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, phải luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; Tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; Tham mưu có hiệu quả, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác.

Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là thực hiện phương châm “bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả”, bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đang diễn biến rất phức tạp, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo của Thủ đô phải chủ động tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, ngành và Nhân dân thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, từ nay đến cuối năm 2021, hệ thống tuyên giáo Thủ đô cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó trọng tâm là:

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tuyên giáo.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền triển khai các chương trình, kế hoạch toàn khóa; Tuyên truyền sâu rộng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Thứ ba, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chỉ đạo của Thành ủy về công tác bảo đảm an ninh tư tưởng trên không gian mạng; Chú trọng công tác dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, bức xúc.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác quản lý báo chí - xuất bản; Tăng cường tính chủ động trong việc nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống vấn đề, sự kiện, giành lợi thế trong tổ chức thông tin, chiếm lĩnh thông tin để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác chỉ đạo trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng, khoa giáo, văn hóa văn nghệ; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Thủ đô; Triển khai tốt Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”…

Thứ năm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, các hoạt động của công tác tuyên giáo, với phương châm “Chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả” trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc những quy định, hướng dẫn về công tác bảo đảm an ninh tư tưởng trên mạng xã hội và tuân thủ kỷ luật phát ngôn...

Nhìn lại những chặng đường đã qua, những người làm công tác tuyên giáo tự hào và trân trọng lịch sử vẻ vang của ngành. Mỗi cán bộ tuyên giáo đã, đang và sẽ luôn kiên định, bản lĩnh, giữ trọn niềm tin với Đảng, xung kích trên mặt trận tư tưởng và là nhịp cầu nối dân với Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile