Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn Thủ đô

TTTĐ - Ngày 27/9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC của Trung ương Đoàn ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022 theo hình thức trực tuyến.
Gặp mặt cựu cán bộ Đoàn Thủ đô các thời kỳ

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Thành đoàn Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng cơ quan Thành đoàn Hà Nội và tại điểm cầu 110 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trên tinh thần quan điểm của Đảng được nêu tại Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.

Cán bộ Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị. Vì vậy, để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có tâm, có tầm, đảm bảo trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới là việc quan trọng và rất cần thiết, đòi hỏi sự tập trung cao độ, chủ động, tích cực và kiên trì tham mưu của các cấp bộ Đoàn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã chú trọng triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022” cùng nhiều chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn.

Thành đoàn Hà Nội hiện có 110 cơ sở Đoàn trực thuộc với 671.224 đoàn viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện trình độ đại học. Nhiều đồng chí có trình độ sau đại học. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ Đoàn cơ bản được đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Công tác cán bộ Đoàn ở các cấp trong thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên... Đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được các cấp các ngành quan tâm. Cán bộ Đoàn các cấp thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 của Trung ương Đoàn “Về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã ra kết luận số 07 - KL/TWĐTN - BTC ngày 14 tháng 2 năm 2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022, nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn”; đồng thời khẳng định: “công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, cán bộ Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị”.

Thời gian qua nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn được thực hiện
Thời gian qua, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn được thực hiện

Nhận thức rõ được điều đó, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng kế hoạch giai đoạn 2019 - 2022, trong đó đề ra một số giải pháp trọng tâm các cấp bộ Đoàn cần triển khai trong thời gian tới.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn, thông qua thực hiện nghiêm các quy định của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 06 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XI tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” và các quy định của Đảng, của Đoàn, của Nhà nước có liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đặc biệt, trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn các cấp, cần thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn công bằng, công khai, minh bạch theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, công khai kết quả đánh giá.

Đồng thời, trên cơ sở các chủ trương, các quy định, quy chế của Trung ương và thành phố, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, chuẩn mực đạo đức để quản lý, nhận xét, đánh giá ý thức chấp hành, kết quả thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.

Đối với công tác phát hiện, tạo nguồn tuyển dụng: Cần chủ động rà soát trong hệ thống phát hiện những nhân tố tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận để bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn; Tham mưu cho cấp ủy đổi mới phương thức tuyển dụng, chú trọng thu hút sinh viên có kết quả xuất sắc về công tác tại các cơ quan của Đoàn.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile