Người quyền lực nhất bộ máy chính quyền Việt Nam

Ở nước ta hiện nay, các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đã được xác lập và thể chế hóa, tuy nhiên tính hiệu lực, hiệu quả của nó trong thực tiễn vẫn còn không ít hạn chế. Do đó, quyền lực của chính quyền Việt Nam được phân chia kiểm soát lẫn nhau, đảm bảo Nhà nước là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Bắc Ninh: Bước tiến mới xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các liệt tổ, liệt tông Bắc Ninh: Tiếp tục nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất.

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước là một tập hợp các quy định, luật lệ do các chủ thể quyền lực đưa ra nhằm bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Có thể kể đến ba cơ chế chính trong kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay là: Sự tự kiểm soát của người cầm quyền; sự kiểm soát giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước; sự kiểm soát của xã hội.

Nhóm PV
Xem phiên bản mobile