Nghị định 08 giúp củng cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa nhà đầu tư trở lại

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, việc đưa ra các quy định mới tại Nghị định 08 giúp củng cố niềm tin của thị trường trái phiếu, đưa các nhà đầu tư và các doanh nghiệp phát hành trở lại và chúng ta sẽ tiếp tục ổn định, phát triển thị trường một cách minh bạch, bền vững.
Chưa tháo được "ngòi nổ" thị trường trái phiếu doanh nghiệp Chính thức: Chính phủ cho phép thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác Thủ tướng: Sớm tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sẽ đem lại những điều kiện phù hợp với tình hình hiện tại, giúp cho minh bạch hoá các quy định của pháp luật có liên quan và đặc biệt tạo điều kiện cho cả nhà đầu tư, doanh nghiệp phát hành có thể có quy định rõ ràng về mặt pháp lý để xử lý các vấn đề liên quan đến thị trường.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, bên cạnh việc tạm thời cho ngưng các quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân và xếp hạng tín nhiệm thì doanh nghiệp phát hành, khi phát hành ra thị trường vẫn phải tuân thủ các quy định khác có liên quan như là công bố thông tin cho các nhà đầu tư một cách rõ ràng và minh bạch, trong đó có xác nhận của bên thứ 3 là kiểm toán độc lập. Đặc biệt, doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin về sử dụng tiền trái phiếu đã mang về.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn phải thực hiện các quy định ở Nghị định 65. Thứ ba nữa, trên thực tế hiện nay chúng ta mới có 2 doanh nghiệp trong nước được xếp hạng tín nhiệm nên việc tạm ngưng quy định này cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay.

Nghị định 08 giúp củng cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa nhà đầu tư trở lại
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Chia sẻ về những giải pháp để tăng cường vị trí và vai trò của nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính có rất nhiều giải pháp khác nhau để phát triển các công ty quản lý quỹ và các công ty đầu tư tài chính chuyên nghiệp khác. Để trên cơ sở đấy, thành lập các quỹ đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp. Qua đó, các nhà đầu tư cá nhân có thể đầu tư vào các quỹ đầu tư trái phiếu chuyên biệt này.

Trước đó, ngày 5/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm: "Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu".

Ngoài nội dung quy định như trên, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đã bổ sung quy định đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Việc này thực hiện theo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó. Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi theo hướng cho phép doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu nhưng phải đảm bảo một số nguyên tắc. Đó là, trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

Nghị định 08/2023/NĐ-CP cũng nêu rõ ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định sau đây tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023. Trong đó có quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Nghị định 08/2023/NĐ-CP cũng ngưng hiệu lực thi hành quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/3/2023. Các đợt chào bán trái phiếu đã gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn thành việc phân phối trái phiếu thì tiếp tục thực hiện theo quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Hậu Lộc
Phiên bản di động