Ngành Y tế Hà Nội tăng cường cải cách hành chính Nhà nước

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 466/KH-SYT về cải cách hành chính năm 2023 của ngành Y tế.
Mặt trận các cấp TP Hà Nội tích cực tham gia hiệu quả Dự án đường Vành đai 4

Mục đích công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của ngành y tế nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, đảm bảo các hoạt động đồng bộ, thông suốt, liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, ngành Y tế TP cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của Sở Y tế Hà Nội.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Một số chỉ tiêu cụ thể: Chỉ số PAR INDEX của Sở Y tế xếp trong nhóm 15 của thành phố, Chỉ số SIPAS của Sở Y tế đạt tối thiểu 90%; Phấn đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời theo quy định.

Công tác cải cách hành chính gồm các nội dung chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong đó, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện có hiệu quả việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND TP từ ngày 1/1/2023; Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện ủy quyền để điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời gắn với xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, ngành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quy định hành chính theo yêu cầu tại Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND TP, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, dược, trang thiết bị… theo đó đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, cắt giảm các yêu cầu, điều kiện của hồ sơ, các quy trình thực hiện để đảm bảo hiệu quả rà soát.

Bên cạnh đó, ngành Y tế TP triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính theo yêu cầu của UBND TP tại Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/10/2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025…

Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; Triển khai hiệu quả các nội dung của công tác cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại đơn vị.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động