Nến được sản xuất như thế nào?

Sáp được nấu chảy cùng hạt axit stearic, sau đó đổ vào khuôn silicon để tạo hình... nến hoàn thiện sau hơn 3 giờ sản xuất.
Xem phiên bản mobile