Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023

Yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết. Tuy nhiên, đây là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách để hoàn thiện.
Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi Hàng trăm dự án tại Hà Nội chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 24/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình Quốc hội dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (Chương trình).

Lùi thời gian sửa đổi Luật đất đai vào năm 2023
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 có một số yếu tố đặc thù tác động không nhỏ đến công tác lập và thực hiện Chương trình như dịch COVID-19 bùng phát mạnh với nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan đã chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, như làm việc từ xa, tổ chức các phiên họp, hội nghị, hội thảo trực tuyến để xem xét, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết.

Đến nay, nhiều nhiệm vụ lập pháp đã được các cơ quan hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát và đã chuyển thành các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Trong đó có một số luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Một số dự án luật, nghị quyết đã được đưa vào Chương trình và nhiều đề nghị xây dựng luật đang được Chính phủ đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023, bổ sung Chương trình năm 2022.

Về điều chỉnh Chương trình năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại kỳ họp thứ 3 trình Quốc hội thông qua 5 luật, 4 nghị quyết; Cho ý kiến 6 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) có 7 luật (gồm 1 luật theo quy trình tại một kỳ họp mới được bổ sung, 6 luật đã có trong Chương trình); Cho ý kiến 7 dự án luật.

Trong Chương trình năm 2022, về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội đối với dự án Luật này đến khi có chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, UBTVQH nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; Đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; Đồng thời, tạo cơ sở để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, khắc phục những hạn chế, bất cập trong các văn bản luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, đây là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặt khác, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (tháng 5/2022) mới tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW để ban hành Nghị quyết mới, nên cần có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện dự án Luật.

Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật này từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6).

Hạnh Nguyên
Xem phiên bản mobile