Kinh tế Thủ đô phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8%, vượt kế hoạch đề ra

Sáng 21/11, tại Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW Kinh tế Thủ đô có dấu hiệu phục hồi tích cực Quyết tâm cao nhất để phục hồi và phát triển kinh tế Thủ đô
Kinh tế Thủ đô phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8%, vượt kế hoạch đề ra
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP

Hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 5 chỉ tiêu vượt

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Trung ương và Thành ủy, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô trong thực hiện tích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kinh tế - xã hội năm 2022 đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

TP đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022. Trong đó, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao tăng 6,8% so với dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch. Sản xuất, kinh doanh phục hồi; các hoạt động thương mại, du lịch được khôi phục lại; Thực hiện hiệu quả các hoạt động kích cầu tiêu dùng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng ước đạt 10,9%. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển.

TP Hà Nội dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cũng nêu một số tồn tại, hạn chế. Đó là, kỷ cương hành chính có chuyển biến, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả; Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt trong khi công việc ngày càng nhiều; Có tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của TP; Có tình trạng ỷ lại, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số còn chậm. Hầu hết các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thoát nước đô thị ngày càng quá tải, hạ tầng số, hạ tầng CNTT, hạ tầng dữ liệu chậm tiến độ…

Kinh tế Thủ đô phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8%, vượt kế hoạch đề ra
Quang cảnh hội nghị

Phát triển các mô hình kinh tế mới, các hoạt động khoa học công nghệ, sáng tạo...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, mục tiêu tổng quát của TP Hà Nội là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; Củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; Nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô.

TP thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Tiếp tục phối hợp hiệu quả với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

TP tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, trên cơ sở xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, lựa chọn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0% (Chỉ tiêu cả nước tăng khoảng 6,5%); GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá 4,5%; Giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022.

Đối với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, về kinh tế, TP sẽ tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; Phát triển các mô hình kinh tế mới; Các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Về văn hóa xã hội, TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Về quy hoạch, hạ tầng và đô thị, đẩy nhanh công tác quy hoạch; Phát triển hạ tầng số, kết cấu hạ tầng, đô thị; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ; tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Tú Linh - Viết Thành
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile