Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn năm 2023

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, hạn chế các tai biến, sai giải chuyên môn, sự cố y khoa trong khám chữa bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 286/KH-SYT về kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn năm 2023.
Các đơn vị y tế trực Tết nghiêm túc, báo cáo đầy đủ theo đúng quy định Tập trung 5 giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2023 Đảm bảo công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông

Kế hoạch xác định mục tiêu kiểm tra, giám đốc, giám sát, hỗ trợ và đánh giá công tác chỉ đạo, xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch năm 2023 tại các đơn vị.

Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 286/KH -SYT về kiểm tra, bộ phận giám sát thực hiện quy chế chuyên môn năm 2023.
Ảnh minh họa

Ngoài ra, yêu cầu của kế hoạch là các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch tự phát triển khai định kỳ và được kiểm tra, các giám sát viên thực hiện công việc quy chế chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối tượng là bệnh viện công lập và bên ngoài công lập; trung tâm chuyên khoa; trung tâm y tế các huyện/quận/thị xã.

Kế hoạch xác định 3 nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn gồm: Công tác triển khai thực hiện các văn bản; công việc xây dựng và khai thác các kế hoạch; bảo đảm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh an toàn phòng chống dịch.

Phương pháp thực hiện kiểm tra, giám sát gồm: đơn vị tổ chức tự kiểm tra, giám sát; Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại các đơn vị; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, lịch giám sát, đảm bảo thành phần giám sát, lập biên bản giám sát; theo dõi việc thực hiện các biện pháp giải quyết tồn tại và cải tiến quy trình sau giám sát; tổng hợp, báo cáo tổng hợp sau khi kết thúc kiểm tra, giám sát.

Về tiến độ thực hiện, tháng 1/2023, Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn năm 2023. Từ 20/1- 30/1, các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra , giám sát, gửi về Sở Y tế trước ngày 2/10.

Từ tháng 2/2023, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn tại đơn vị. Từ tháng 2-11/2023, Sở Y tế tổ chức đoàn kiểm tra, bộ phận giám sát thực hiện quy chế chuyên tại đơn vị.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động