Kiểm tra, giám sát tại 10 tổ chức đảng và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 118-KH/TU kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội năm 2023.
Đưa hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với các vấn đề thực tiễn Thủ đô Quý III/2023, thực hiện giám sát việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Giám sát chặt chẽ chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đôn đốc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn;

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở; những vấn đề vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thường trực Thành ủy hoặc Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban với các quận, huyện, thị xã; Các ban Đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Các hội nghị chuyên đề để kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và định hướng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy các cấp, sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ngành chức năng có liên quan; thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Về kiểm tra, giám sát chuyên đề, trong năm 2023, Thành ủy sẽ thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát.

Cụ thể, Thành ủy sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố trong quý I.

Hai cuộc giám sát sẽ được thực hiện trong quý II và quý III với trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. Đó là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09- NQ/TU ngày 22/2/2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối tượng kiểm tra, giám sát là các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, một số tổ chức đảng cơ sở và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; Trong đó, trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 10 tổ chức đảng.

Thành ủy Hà Nội giao Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đọa nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả với Thành ủy vào dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, chủ động phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, các cơ quan liên quan chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Sau kiểm tra, giám sát, các đoàn báo cáo, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất...

Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc, các Sở, ngành thành phố nghiêm túc thực hiện kế hoạch; Chú trọng kiểm tra giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tú Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động