Khẳng định vai trò chương trình “xương sống” toàn khóa

TTTĐ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu trên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU Thành ủy khóa XVII, diễn ra sáng nay (28/12).
Báo chí khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô

Sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành thành phố đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn, trong khi còn không ít hạn chế, tồn tại và đòi hỏi về thời gian, tiến độ ngày càng gấp rút. Vì vậy, Bí thư Thành ủy lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tương xứng với chương trình “xương sống” trong các chương trình công tác toàn khóa XVII.

Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch, quy định thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU.

Các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, trước hết cần đổi mới xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phương châm công tác của địa phương, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, từng đơn vị phải thể hiện sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; Nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh theo quy định của Đảng, đặc biệt là theo Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, các cấp, ngành tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Triển khai có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ Đảng ở khu dân cư, khu chung cư, khu đô thị mới có đông đảng viên...; Thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”, trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, vừa phòng, chống tiêu cực.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở rà soát, đề xuất nhu cầu của các quận, huyện, thị xã.

Trước mắt, các cấp, ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố...

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành cùng nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01-CTr/TU trong năm 2022.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Sau khi Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” được ban hành, Ban Chỉ đạo chương trình đã giao cho 11 cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Kết quả đến nay, 16 nội dung đã hoàn thành, 8 nội dung đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; Còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề, kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.

Các nội dung trong Chương trình số 01-CTr/TU được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực.

Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; Phân công rõ người, rõ việc; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xử lý nghiêm một số cán bộ còn lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19...

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Trong đó, thành phố đã sớm thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền...

Các Sở, ngành, UBND các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính...

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile