Huyện Mê Linh với mục tiêu phát triển năng động, bền vững

Không chỉ nâng chỉ số cải cách hành chính, huyện Mê Linh (Hà Nội) còn đặt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành huyện năng động, phát triển bền vững, thông minh.
Huyện Mê Linh khai mạc Đại hội TDTT mẫu cấp cơ sở Hướng tới SEA Games 31: Huyện Mê Linh ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị Huyện Mê Linh vẫn còn trên 24.000 trẻ em từ 5-12 tuổi chưa tiêm vắc xin

Ngày 16/5/2022, huyện Mê Linh họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020" (Chương trình 01- CTr/TU) để đánh giá kết quả công tác thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Huyện Mê Linh với mục tiêu phát triển năng động, bền vững
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh chủ trì phiên họp

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, thời gian qua, việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU đã được huyện Mê Linh triển khai có hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành, triển khai nhiều văn bản, đề án với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Phần lớn tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm, đề xuất. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp tiếp tục được nâng lên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các phong trào, đặc biệt đã phát huy tích cực vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Mê Linh vẫn đạt một số kết quả tích cực. Huyện Mê Linh đã rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực, qua đó, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; Góp phần cải thiện an sinh xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2022, huyện tổ chức thực hiện thí điểm mô hình "Ngày thứ 3 xanh", thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính từ 3 ngày theo quy định giảm còn 1 ngày và trả kết quả trong thời gian 60 phút.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra hồ sơ đảng viên có dấu hiệu vi phạm
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra hồ sơ đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Bên cạnh những mặt tích cực, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm: Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình, tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cấp ủy cơ sở có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền trực quan ở một số địa phương còn chậm, thiếu phong phú. Công tác triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022 ở một số cấp ủy, ngành còn chậm.

Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng, tính năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Thông tin tình hình cơ sở; Công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng kết quả còn hạn chế.

Tiến độ thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thảnh ủy về một số vụ việc dân sinh bức xúc trên địa bàn huyện còn chậm.

Công tác CCHC của huyện vẫn còn một số hạn chế khi hệ thống phần mềm "một cửa" dùng chung 3 cấp hoạt động chưa ổn định, ảnh hưởng tới việc xử lý số liệu của các cơ quan, đơn vị; Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị vẫn chưa đồng đều; Kết quả giải quyết một số hồ sơ thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức; Chỉ số xếp hạng CCHC còn chưa cao...

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Liêm (Bí thư Huyện ủy Mê Linh, Trưởng Ban Chỉ đạo) khẳng định: Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, "xương sống" trong các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Do đó, các tập thể và cá nhân, thành viên Ban Chỉ đạo huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình.

Trong đó, các tập thể và cá nhân, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"; Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp tinh gọn, hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh yêu cầu tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tồn đọng; Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá tình hình và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là các cơ sở Đảng yếu kém.

Tuyên truyền đảm bảo ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường
Huyện Mê Linh hướng tới phát triển năng động, bền vững, thông minh

Song song với đó, ông Nguyễn Thanh Liêm yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo huyện căn cứ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến quy định về đánh giá phân loại tổ chức Đảng; Đánh giá cán bộ; Về đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát...

Về công tác CCHC, ông Nguyễn Thanh Liêm chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng công bố công khai các quy trình, quy chế liên thông...

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải rà soát lại tất cả các quy trình, thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực; Cắt giảm tối đa thời gian, số ngày giải quyết và giấy tờ thủ tục để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.

Ông Nguyễn Thanh Liêm khẳng định: Mục tiêu hàng đầu không chỉ nâng chỉ số CCHC của huyện mà còn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để Mê Linh trở thành huyện năng động, phát triển bền vững; Trở thành huyện thông minh.

Muốn vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở phải thay đổi tư duy, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cần chủ động hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hạ tầng viễn thông trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Vũ Cường
Xem phiên bản mobile