Người đóng bảo hiêm thất nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề:

Hỗ trợ học nghề tối đa 4,5 triệu đồng/người

Quyết định 12/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Hàng loạt trường nghề vượt chỉ tiêu tuyển sinh Rộng cửa có việc làm sau học nghề Mô hình 9+: Mở nhiều con đường cho học sinh sau THCS

Cụ thể, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Thực hành nghề Tự động hóa tại trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – Ảnh: Thúy Hằng
Thực hành nghề Tự động hóa tại trường Cao đẳng Công Thương miền Trung (Ảnh minh họa: Thúy Hằng)

Hằng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại Quyết định này.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile