Hiến kế xây dựng Đoàn, tổ chức Đảng vững mạnh

Diễn đàn với chủ đề "Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh" đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp vào chủ đề và “hiến kế” cho Đảng, cho Đoàn.
Phá “băng” trong tổ chức Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu chung cư Cần quan tâm, phát triển tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước Không ngừng đổi mới, lớn mạnh cùng tổ chức Đoàn

Đây là một trong 3 diễn đàn hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Đoàn Thanh niên các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa phối hợp tổ chức.

Trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp

Anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ xuất phát từ quy luật khách quan và quy luật sinh tồn của Đảng, Đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên.

Do đó, việc Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà trước hết và cụ thể nhất - tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên nhưng cũng là trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên cũng như tổ chức Đoàn.

Hiến kế xây dựng Đoàn, tổ chức Đảng vững mạnh
Diễn đàn "Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh"

PGS, TS. Phạm Tất Thắng, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên sẽ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh với các nội dung cơ bản: Tham gia xây dựng, góp ý vào các dự thảo, nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; Tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức Đoàn tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, của các cơ quan, đơn vị; Tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch.

PGS, TS. Phạm Tất Thắng cho rằng, tổ chức Đoàn phải trở thành lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền

Theo ThS Nguyễn Trung Kiên (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), tổ chức Đoàn cũng cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của mình trong việc đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần gũi với tâm lý, nhu cầu, xu hướng của thanh niên hiện nay. Đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sao cho phù hợp với các đối tượng, lứa tuổi thanh niên. Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.. theo hướng hiện đại, sáng tạo.

Thanh niên hiến kế tại diễn đàn
Thanh niên hiến kế tại diễn đàn

Chúng ta có thể kết hợp sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống và hiện đại như: Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok.... kịp thời biểu dương, nhân rộng phương pháp làm hay và kiên quyết uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc, những biểu hiện lệch chuẩn trong đạo đức, lối sống của thanh niên…

Anh Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương nêu lên những giải pháp mà các cấp bộ Đoàn cần tập trung trong thời gian tới để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Theo anh Điệp, trước hết, mỗi cấp bộ Đoàn nhận thức rõ về trách nhiệm của mình đối với vấn đề này. Các cấp bộ Đoàn cần xác định được nội dung để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình và cần xác định đâu là nhiệm vụ trước mắt, đâu là nhiệm vụ mang tính chất chiến lược, lâu dài của cơ quan, đơn vị.

Đoàn cần chủ động đề xuất với các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc đảm nhiệm những công trình, phần việc mới, nhiệm vụ khó; Cần kết hợp hài hòa giữa các nhiệm vụ chính trị trước mắt với các nhiệm vụ lâu dài của ngành, của đơn vị; Có cách làm sáng tạo, luôn luôn kiên trì trong công tác tham mưu, triển khai các nội dung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Anh Vũ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile