Hải Dương: Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách năm 2022 của tỉnh Hải Dương ước đạt 19.314 tỷ 870 triệu đồng, đạt 130% so với dự toán giao.
Hải Dương: Đề xuất thu hồi hơn 1.200ha đất thực hiện 450 dự án Hải Dương: Dừng tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng của FLC Hải Dương: Nhất trí lựa chọn phương án tăng mức thu học phí 5%/năm

Tại phiên họp trên dưới sự chủ trì của ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương đã có tờ trình báo cáo về quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

Hải Dương: Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11.

Theo báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 do Sở Tài chính trình bày, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt gần 36.400 tỷ đồng.

Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt gần 21.014 tỷ đồng, vượt 62% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao và tăng 23% so với năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương gần 32.000 tỷ đồng, kết dư ngân sách địa phương hơn 146 tỷ đồng.

Sở Tài chính đề nghị xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh gần 85,5 tỷ vào Quỹ Dự trữ tài chính tỉnh 50%, còn lại chuyển vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022. Chuyển kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã vào thu ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022.

Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025, tổng thu ngân sách toàn tỉnh Hải Dương năm 2022 ước đạt 19.314 tỷ 870 triệu đồng, đạt 130% so với dự toán giao; trong đó có 13/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm.

Trên cơ sở dự kiến nguồn thu, tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước đạt 19.817 tỷ 068 triệu đồng, đạt 128% dự toán năm, chủ yếu tăng chi do tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu thường xuyên năm 2022; kinh phí ngân sách trung ương bổ sung.

Hải Dương: Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương Nguyễn Trọng Tuệ báo cáo giải trình các vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực tài chính tại phiên họp.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn Trung ương giao năm 2023 là 17.655 tỷ đồng, bằng 119% so với dự toán năm 2022, trong đó thu nội địa là 15.155 tỷ đồng, bằng 123% so với dự toán năm 2022, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.500 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 16.317,805 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2022.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các sở, ngành, cục thuế, kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát tiến độ thu, triển khai các biện pháp để tăng thu ngân sách cả năm ở mức cao nhất có thể, kiểm soát chi có hiệu quả, thực hiện tiết kiệm chi, cắt giảm khoản chi chưa thực sự cần thiết, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu đề ra.

Đối với dự toán ngân sách năm 2023, UBND tỉnh cơ bản nhất trí phương án trình của Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra, rà soát, bám sát nguyên tắc phân bổ theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Trong đó, lưu ý cần triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí chi cho các nội dung chưa cấp bách, hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, quan tâm bố trí chi cho các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, các chương trình đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh…

PV
Phiên bản di động