Hải Dương: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Công văn số 3315/UBND-VP yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong thời gian tới.
Hải Dương: Khởi tố đối tượng chặn đường dâm ô trẻ em gái Công an Hải Dương ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Hải Dương: Đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động 63 cơ sở vi phạm về phòng cháy

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 3/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Hải Dương: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng
UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Đồng thời, các đơn vị rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN, tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ công tác PCTN đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/1/2022 của UBND tỉnh; kịp thời rà soát, bổ sung các nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN, tiêu cực; tăng cường tuyền truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền, trách nhiệm khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế xã hội và PCTN, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, tài sản công, tài chính công... kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Trong đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thường xuyên, chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

Thanh tra tỉnh căn cứ định hướng của Thanh tra Chính phủ, chủ động nắm tình hình và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, quy hoạch, xây dựng, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công... Đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra.

Các cơ quan thanh tra, điều tra, tư pháp phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung của năm 2022 theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và kế hoạch của UBND tỉnh. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí và đề cao vai trò giám sát của nhân dân trong PCTN, tiêu cực.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, tiêu cực nêu trên để xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác PCTN, tiêu cực hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác PCTN, tiêu cực trong kế hoạch công tác năm để tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc theo đúng các nội dung, nhiệm vụ đã được giao.

Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh theo quy định.

PV
Xem phiên bản mobile