Hải Dương: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ" - "Không để ai bị bỏ lại phía sau"

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, lập danh sách và lên phương án, kinh phí thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Hải Dương: Những loại hình kinh doanh nào được phép hoạt động từ ngày 23/4? Hải Dương: Học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại vào ngày 23/4 Hải Dương: Dừng tổ chức ăn bán trú; tạm dừng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người dân, góp phần ổn định xã hội, ngày 9/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để đảm bảo triển khai chính sách tại tỉnh được kịp thời, ngày 23/4/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 1314/UBND-VP về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

hai duong di tung ngo go tung nha ra tung ho khong de ai bi bo lai phia sau
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức phù hợp để tất cả người dân được biết.

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng theo nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 20/4/2020 trình UBND tỉnh ban hành. Hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát số liệu từng nhóm đối tượng được hỗ trợ theo nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP (Chủ trì rà soát nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4 trừ nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP), tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/4/2020.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phương án, kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29/4/2020. Hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách Nhóm 5 (người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng), Nhóm 6 (đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng), Nhóm 7 (người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo) đến ngày 31/12/2019 của địa phương theo Quyết định số 4424/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh. Đề xuất phương án thực hiện hỗ trợ với UBND tỉnh trước ngày 6/5/2020 để đảm bảo hỗ trợ xong cho các nhóm đối tượng này trước ngày 15/5/2020.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lập danh sách Nhóm 3 (hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020) gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội xong trước ngày 27/4/2020.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp rà soát báo cáo số liệu doanh nghiệp, người lao động thuộc nội dung nhóm 1, nhóm 2 được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ xong trước ngày 27/4/2020.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phải Cung cấp danh sách các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội (trong đó có số lượng đang tham gia và số báo danh sách người lao động ngừng tham gia từ 1/4/2020) theo từng huyện gửi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố trƣớc ngày 26/4/2020.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng theo nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-CP; Hướng dẫn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã thành lập mỗi thôn, khu dân cư 1 Tổ rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ” để tổng hợp đầy đủ các nhóm đối tượng, trách trùng lặp, đảm bảo đối tượng không hưởng trùng 2 chế độ.

Trước mắt, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện rà soát, tổng hợp ngay số lượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, (bao gồm cả thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; Số lượng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020; Số lượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 28/4/2020 đồng thời hoàn thiện danh sách các đối tượng nói trên đảm bảo nguyên tắc đối tượng hỗ trợ thuộc diện hưởng 2 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất. Tổ chức xét duyệt gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội xong trước ngày 6/5/2020.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát số lượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trong tháng 4 và ước số lượng trong tháng 5, 6/2020 (theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và xã hội) để tổng hợp chung toàn huyện báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội xong trước ngày 28/4/2020.

Để đảm bảo công tác an sinh xã hội hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile