Triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

TTTĐ - UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ động rà soát, xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi quản lý. Trong đó, các đơn vị chú trọng chương trình về đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bắc Giang trước thời điểm khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội Nửa đầu 2021, số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tăng Các doanh nghiệp cần hạn chế xuất khẩu thép

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2084/UBND-KT về triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu, tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung của chiến lược trên cho các đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, thẩm quyền quản lý.

Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Hà Nội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (Ảnh minh họa)

Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi quản lý; Trong đó chú trọng chương trình về đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Bảo đảm bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về hỗ trợ thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và quan điểm, nguyên tắc về hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các đơn vị ưu tiên bố trí ngân sách cho các hoạt động triển khai thực hiện chiến lược; Trong đó tập trung quan tâm đầu tư cho khoa học, công nghệ, hỗ trợ chuyển giao, phát triển công nghệ trong doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu về chi cho nghiên cứu, phát triển đã đề ra tại chiến lược.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile