Hà Nội vận dụng nền tảng đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

TTTĐ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, Đảng bộ Hà Nội đã thực hiện các nghị quyết trên nền tảng nhận thức đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Đồng thời, tích cực phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo khí thế tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Thủ đô và đất nước.
Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không": Vang mãi bản hùng ca bất diệt Hà Nội đã hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh

Báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, diễn ra sáng 22/12, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, tình hình quốc tế và khu vực đang có những thay đổi nhanh chóng và khó lường. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nhiều mặt.

Trong bối cảnh đó, cùng với cả nước, Thủ đô vẫn vững vàng vượt qua mọi trở ngại, đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu đề dẫn tại hội thảo
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Có được những thành quả to lớn như trên là do Đảng bộ Hà Nội thực hiện Nghị quyết trên nền tảng nhận thức đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, 12 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội.

Đồng thời, những tác động tích cực từ kết quả phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo khí thế, động lực, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Thủ đô và đất nước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo lãnh đạo toàn diện; Lựa chọn trúng, đúng và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, lĩnh vực khó, phức tạp; Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc phát sinh; Đã phát huy được phẩm chất, năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô.

Trên cơ sở các thành tựu đạt được sau mấy chục năm đổi, thế lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao; Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với sự chủ động tham gia, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo thuận lợi cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo nhận được trên 40 bài tham luận khoa học của các đại biểu đang giữ trọng trách của Đảng, Nhà nước; Các cơ quan Trung ương; Các cơ quan khoa học, nhà khoa học: Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Cộng sản; Các Sở, ngành, địa phương của TP Hà Nội.

Để hội thảo có kết quả tốt, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai gợi ý một số vấn đề trọng tâm. Một là, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và đúng đắn, Việt Nam chỉ có một con đường cách mạng là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, đề xuất các giải pháp trong chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ba là, những kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP để sớm đưa các nghị quyết đi vào hiện thực cuộc sống, nhằm xây dựng Thủ đô ta giàu mạnh, “không ngừng nâng cao mức sống của Nhân dân”.

Bốn là, việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; Nhận rõ tính chất phản động về chính trị và phản khoa học của các quan điểm sai trái.

Xem phiên bản mobile