Hà Nội: Thông qua 4 mức chi đặc thù hỗ trợ đời sống dân sinh

Sáng 6/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.
Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả Xác định 132 nhiệm vụ, đề án cụ thể hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô

Chi 1,368 tỷ đồng cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Cụ thể, quy định 4 nội dung gồm: Nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP Hà Nội; nội dung chi, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của thành phố Hà Nội; mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng; mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội. Dự kiến, tổng kinh phí là 27,9 tỷ đồng/năm từ ngân sách thành phố.

Hà Nội: Thông qua 4 mức chi đặc thù hỗ trợ đời sống dân sinh
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Nguồn kinh phí trên dùng chi tiền công ban chấm thi trắc nghiệm, ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên trung học phổ thông, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã; tiền công tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi (ngoài tiền công chấm thi) đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên trung học phổ thông (khoảng 2 tỷ đồng/năm; kỳ thi nghề phổ thông (khoảng 17 tỷ đồng/năm); kỳ thi tốt nghiệp tiếng Pháp cấp trung học cơ sở cho học sinh học chương trình song ngữ tiếng Pháp, chương trình tiếng Pháp tăng cường (khoảng 400 triệu đồng/năm); hỗ trợ cộng tác viên thanh tra khi được trưng tập làm công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi đối với các kỳ thi (khoảng 8,5 tỷ đồng/năm).

HĐND thành phố cũng áp mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của thành phố Hà Nội. Cơ sở để chi, do việc lựa chọn sách giáo khoa là công việc mới đòi hỏi thành viên Hội đồng phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn cho phù hợp với quy định mới.

Tuy nhiên, do mức độ, tính chất công việc lựa chọn sách giáo khoa đơn giản hơn so với công việc thẩm định sách giáo khoa và lựa chọn trên cơ sở danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng thẩm định, vì vậy, đề xuất mức chi đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa bằng 50% mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BTC ngày 28/4/2021 của Bộ Tài chính.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp thành phố. Dự kiến, kinh phí chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của thành phố Hà Nội mỗi năm khoảng 1,368 tỷ đồng.

HĐND thành phố cũng áp mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, mức tiền thưởng đối với giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: UBND thành phố đề xuất áp dụng mức chi theo biểu số 02 - Phụ lục 04 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn thành phố.

Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 8,3 tỷ đồng.

Thêm cơ chế hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

HĐND thành phố đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người lao động giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; người nông dân, người lao động tự tạo việc làm, bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm); người tham gia khác (đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 5/9/2021 của UBND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025).

Người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Cụ thể: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác (mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Nguồn kinh phí thực hiện cho mức chi này từ ngân sách quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

Thành phố cũng dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025 là khoảng 181,966 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII
Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả
Xác định 132 nhiệm vụ, đề án cụ thể hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Xác định 132 nhiệm vụ, đề án cụ thể hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô
Diệu Linh
Xem phiên bản mobile