Hà Nội lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Tiếp nhận hơn 12,5 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Hà Nội sẽ gương mẫu, đi đầu chiến đấu và chiến thắng “giặc” Covid-19

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu việc điều chỉnh lần này là nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch thành phố Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.

Hà Nội lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2050
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 2050

TP Hà Nội triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô sẽ chú trọng vào 3 nội dung chính.

Thứ nhất, tổ chức rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011.

Về việc này, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch chủ trì, tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển.

Đồng thời đánh giá các nội dung đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố; đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện; phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới; kiến nghị và đề xuất.

Thời gian thực hiện công việc rà soát được tiến hành từ 8/5 – 30/6/2021.

Nội dung thứ hai là tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

UBND TP Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị tổ chức thực hiện: Tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; tổ chức xin ý kiến phản biện các tổ chức hội xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.

Tiến độ thực hiện từ 8/5 -30/7/2021.

Nội dung thứ ba là tổ chức triển khai lập Đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Công việc này tiếp tục được giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiến hành, sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Viện quy hoạch cần chuẩn bị tổ chức lập đồ án quy hoạch (trong vòng 12 tuần); Xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (khoảng 16 tháng); Xem xét, tổ chức xin ý kiến phản biện, góp ý của các chuyên gia, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo cáo, trình UBND TP để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chấp hành Đản bộ TP Hà Nội thông qua (khoảng 3 tháng); Hoàn chỉnh báo cáo UBND TP Hà Nội để trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch (khoảng 1 tháng)...

UBND TP Hà Nội cũng phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc liên quan.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile