Hà Nội đốc thúc doanh nghiệp cổ phần hóa chốt phương án xử lý nhà, đất

UBND TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trong diện cổ phần hóa đến hết năm 2020 khẩn trương rà soát, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng trước 30/5/2020.
Các sàn giao dịch Bất động sản ở Hà Nội sẽ bị kiểm tra trong năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, liên quan, các doanh nghiệp thuộc thành phố thực hiện cổ phần hóa năm 2020, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc UBND thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, ngày 15/8/2019, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch và Tổng giám đốc các doanh nghiệp trong diện cổ phần hóa đến hết năm 2020 khẩn trương rà soát, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng gửi Sở Tài chính trước ngày 30/5/2020 để xử lý theo quy định.

ha noi doc thuc doanh nghiep co phan hoa chot phuong an xu ly nha dat
Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico).

Đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có cơ sở nhà, đất), trường hợp cụ thể, cần thiết, mời: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp tham gia liên ngành; tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất, họp liên ngành và thống nhất ký tờ trình do Sở Tài chính dự thảo, (tùy từng trường hợp cụ thể, Sở Tài chính chủ trì quyết định thành phần ký tờ trình liên ngành) báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác, Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, gửi Bộ Tài chính để chủ trì xử lý và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và đúng thẩm quyền.

Chủ tịch và Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; chủ động phối hợp với các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế thành phố và các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội giao Giám đốc, Thủ trưởng của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc UBND thành phố, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất, thẩm định (nêu rõ những vấn đề đồng ý, những vấn đề không đồng ý và lý do không đồng ý, những nội dung cần bổ sung hoàn chỉnh) và ký tờ trình liên ngành do Sở Tài chính dự thảo báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhà, đất trên địa bàn thành phố của các doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương và các địa phương khác, UBND TP Hà Nội giao các đơn vị liên quan cùng Sở Tài chính phối hợp Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất; họp liên ngành (thành phần cụ thể do Sở Tài chính chủ trì quyết định) và thống nhất nội dung để Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND thành phố có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 theo Quyết định số 26 ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ gồm:

1. Tổng Cty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)

2. Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico)

3. Tổng Cty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist)

4. Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco)

5. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội (Hapulico)

6. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (Hadowa)

7. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawacom)

8. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco)

9. Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội

10. Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất

11. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

12. Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội

13. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile