Hà Nội: Cải thiện, nâng cao chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI

Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI...
Giá xăng dầu, gas kéo chỉ số CPI 9 tháng năm 2022 tăng 2,73% Chỉ số CPI bình quân 8 tháng năm 2022 của Hà Nội tăng 3,37% Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao Chỉ số PCI năm 2022
tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI
Hà Nội tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3544/ UBND-SNV về thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 và các năm tiếp theo thuộc lĩnh vực nội vụ. Đây là những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, để tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố yêu cầu thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về mục tiêu, nhiệm vụ và sự cần thiết phải sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị của Trung ương và thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng, đủ yêu cầu nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành.

Các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua và đề xuất, kiến nghị phương án kiện toàn, sắp xếp lại (nếu có) cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình sắp xếp, các cơ quan cần ưu tiên các giải pháp bảo đảm tối đa quyền lợi cho đối tượng phải sắp xếp như: Bố trí công việc phù hợp theo vị trí việc làm và năng lực sở trường, bảo đảm chế độ chính sách về lương, phụ cấp (nếu có)... để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm, đồng thuận.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, căn cứ quy định của Thành ủy Hà Nội, quyết định của UBND thành phố quy định về phân cấp thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục về công tác cán bộ..., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sớm ban hành quy định cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị mình và công bố công khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết và giám sát thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn các nội dung quy định theo các quyết định của UBND thành phố, trong đó tập trung nội dung về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc trong công tác cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.

Nhật Trường
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile