Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.
Ban hành quy chế tạm thời theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp quản lý và phát triển thương mại điện tử Nêu cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ

Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội và được áp dụng trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Hà Nội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, việc đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị và thành phố.

Cơ quan, đơn vị chỉ cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự một khóa đào tạo, bồi dưỡng trong cùng một thời gian. Chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình, đề án, dự án của Trung ương và thành phố có quy định riêng thì thực hiện theo quy định tại các chương trình, đề án, dự án đó.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí của thành phố hoặc cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù kinh phí đào tạo trong trường hợp chuyển công tác ra khỏi các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong thời gian được cử tham gia các khóa đào tạo hoặc sau khi hoàn thành khóa học nhưng chưa công tác đủ thời gian cam kết theo quy định…

Quy chế cũng nêu rõ, việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hằng năm là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn yêu cầu vị trí việc làm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; Tăng cường trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội theo đúng Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội.

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Tags: Quy Chế
Phiên bản di động