Gợi mở và khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô

TTTĐ - Các tham luận tại hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp có giá trị cho Thủ đô nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...
Vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực tiễn Thủ đô Khai thác, vận dụng sáng tạo giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn xây dựng Thủ đô Hà Nội tinh giản biên chế theo tinh thần Luật Thủ đô và đặc thù phát triển

Khẳng định đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội thảo
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” sáng 22/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các bài tham luận gửi, các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo.

Đồng chí nhìn nhận, bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, khoa học, các ý kiến tham luận một lần nữa khẳng định, từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn kiên định, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng hợp những nội dung cốt yếu trong các tham luận tại hội thảo, Bí thư Thành ủy cho biết, các bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện những năm qua và có tính gợi mở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, từ kết quả của hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trong xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Thành ủy Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù hợp để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội thảo
Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các quận, huyện, thị xã

Thấm sâu, lan tỏa mọi mặt đời sống

Trước đó, tham luận tại Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, vấn đề cần được đặc biệt quan tâm là làm sao cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhân lên, được thấm sâu, lan tỏa trong mọi mặt của đời sống, của quan hệ xã hội để Hà Nội thật sự là Thủ đô tiêu biểu cho những giá trị xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, đáp ứng được niềm tin, khát vọng chân chính của Nhân dân ta.

Để thực hiện được trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đó, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chăm lo phát triển, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội, nâng cao chỉ số con người, chỉ số hạnh phúc... Đây chính là những thước đo thiết thực nhất, phù hợp với lòng dân nhất về tính ưu việt của Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

PGS.TS Phùng Hữu Phú tham luận tại hội thảo
PGS.TS Phùng Hữu Phú tham luận tại hội thảo

Ngoài ra, Hà Nội cần xây dựng, thực hiện nghiêm túc những cơ chế đồng bộ, thực chất để phát huy mạnh mẽ vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Thủ đô; Tập trung cao độ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP thật sự trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Hà Nội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngang tầm nhiệm vụ, thật sự là những tấm gương để Nhân dân tin theo.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, Đảng bộ Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, với nhiều tiềm năng, thế mạnh. Do đó, đề nghị TP tập trung cho nhiệm vụ “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm Đảng bộ hình mẫu, toàn diện về mọi mặt.

TP có thể lựa chọn vấn đề trọng tâm như xây dựng đề án đổi mới toàn diện về công tác cán bộ. Đây sẽ là khâu đột phá, quan trọng nhất để xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

“Suy cho cùng nguyên nhân của mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ mà ra. Từ thực tiễn của thành phố, chúng ta làm thế nào để có một đội ngũ cán bộ tốt về mọi mặt? Chúng ta cùng suy nghĩ xem, có thể bắt đầu từ đổi mới việc đánh giá đội ngũ cán bộ hiện nay sao cho đúng thực trạng, cho sát, đúng thực chất từng cán bộ trong hệ thống của mình.

Từ đó, thành phố có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách thông qua học tập, nghiên cứu, môi trường công tác, thông qua luân chuyển, bố trí, sắp xếp, sử dụng cho khoa học, phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nêu.

Cũng theo Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đánh giá quá trình thực hiện công tác cán bộ vừa qua, xem những kinh nghiệm nào tốt để phát huy, có điểm nào chưa tốt, chưa hợp lý cần điều chỉnh, khắc phục; Đổi mới như thế nào trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý để chọn được người có đức, có tài thật sự? Thi tuyển, bảo vệ đề án trước bổ nhiệm chỉ là một cách làm; Vai trò, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu đến đâu để bảo đảm nguyên tắc vừa tập trung vừa dân chủ mà không bị lạm dụng quyền lực, không bị chi phối bởi cá nhân...

“Tôi tin rằng, từ chính thực tiễn công tác của mình, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nói.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile