Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, trong tuyển dụng cán bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký Quyết định số 69/QĐ-BNV ban hành kế hoạch xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Luật (ngày 1/7/2020).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Bí thư xem xét, quyết định về công tác cán bộ Xóa điểm nóng cơ sở và trách nhiệm nêu gương Nhân cách người đảng viên theo tư tưởng của Bác Hồ

Theo đó, việc xây dựng các nghị định phải bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức, viên chức; Kế thừa quy định còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức; Đồng thời, tích hợp các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Thu gọn đầu mối các văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện; Giảm thiểu thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện...

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức sẽ rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức; Cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; Rà soát, bổ sung các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; Các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Về Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức cũng được thay thế, rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức...

Đặc biệt, các Nghị định về đánh giá và phân loại cũng như việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cũng được sửa đổi thay thế cho phù hợp với tinh thần của luật đã được sửa đổi.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và các tài liệu liên quan sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ trong tháng 4/2020.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile