Được hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí

Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành có hiệu lực từ hôm nay 8/4. Quyết định này phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025.
Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức hai giải báo chí lớn Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải Nhất giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020 Lễ trao Giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

Theo đó, các tác giả, nhóm tác giả, hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương sẽ được hỗ trợ để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện, có giá trị định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

8 nhóm vấn đề tài được xã hội quan tâm

Đầu tư, hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả, hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và hoạt động báo chí tập trung vào các nhóm đề tài:

- Đề tài lịch sử và di sản văn hóa truyền thống dân tộc.

- Đề tài cách mạng, trong đó tập trung vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

- Đề tài về biển, hải đảo và biên giới; bảo vệ chủ quyền, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Đề tài về những con người mới tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ môi trường ở địa phương nói riêng và của đất nước nói chung.

- Đề tài về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sự nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Đề tài về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; về dân tộc thiểu số nhất là các dân tộc thiểu số rất ít người.

- Đề tài về gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình.- Đề tài chống diễn biến hoà bình, bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở địa phương, ngoài việc sáng tác, sưu tầm, bảo vệ bản sắc văn hoá, văn học nghệ thuật vùng, miền, chú trọng sáng tác các đề tài phản ánh về cuộc sống tại địa phương; những đổi mới góp phần thu hẹp khoảng cách về đời sống kinh tế, nhận thức xã hội, của các địa phương, vùng sâu, vùng xa với thành thị trong cộng đồng 54 dân tộc anh em.

5 nhóm đề tài lớn

Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương, trong đó ưu tiên tập trung các nhóm đề tài lớn:

- Đề tài về ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và các bài viết, tác phẩm báo chí phục vụ phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến, trong đó chú trọng tập trung vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở địa phương.

- Đề tài về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, công nghiệp ở nông thôn; xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.- Đề tài về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng ở địa phương tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là mảng đề tài ngư dân dọc biên giới biển, hải đảo, đề tài quân dân chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

- Đề tài về những con người mới, gương điển hình tiên tiến ở địa phương trong lao động sản xuất, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống diễn biến hoà bình, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile