Đột phá trong cải cách thủ tục và bộ máy hành chính Nhà nước

Qua 10 năm thực hiện, cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song, cũng còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi có những đổi mới cho chặng đường 2021 - 2030.
Hà Nội đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Doanh nghiệp tốn hơn 63 triệu đồng mỗi lần làm thủ tục môi trường Truyền bá mê tín dị đoan “kiểu Thơ Nguyễn”: Coi chừng vừa “mất tiền” phạt, vừa “mang tiếng”

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011 - 2020.

Đột phá trong cải cách thủ tục và bộ máy hành chính Nhà nước
Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile