Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

Sáng 31/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
5 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 15 Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ra Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú sinh ngày: 25/8/1961

Ngày vào Đảng: 10/3/1990

Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (5/2018)

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2006: Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 1/2009: Tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 8/2011 - 1/2015: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2015: Tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, được bầu lại làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 9/5/2018: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoa Thành
Phiên bản di động