Đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo trong xây dựng văn hóa, con người Hà Nội

Ngày 12/4, Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở GTVT lên kế hoạch giảm ùn tắc giao thông Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; các thành viên trong đoàn kiểm tra. Về phía Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự UBND Thành phố, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và quận, huyện

Triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trình bày báo cáo kết quả 5 năm triển khai, thực hiện nghị quyết 33 NQ/TW (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội luôn xác định không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, có một chương trình công tác riêng về phát triển văn hóa, con người. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thành ủy Hà Nội đã ban hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả rõ rệt Chương trình số 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”…

doi moi manh me sang tao trong xay dung van hoa con nguoi ha noi
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo cũng đánh giá một số kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong việc Thực hiện NQ số 33. Trong đó, giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và con người Hà Nội với bạn bè quốc tế. Công tác quy hoạch và quản lý Nhà nước về văn hóa ngày càng đi vào nền nếp. Các phong trào quần chúng được phát động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phong trào xây dựng nông thôn mới thu hút đông đảo quần chúng tham gia, bước đầu hình thành nhiều mô hình về văn hóa và thể thao ở cơ sở. Thành phố đã có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể nhằm phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh bước đầu đạt hiệu quả (Xây dựng 2 Quy tắc ứng xử, đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” trong nhà trường...). Việc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình hiện nay được thành phố thực hiện bài bản, chặt chẽ và đồng bộ...

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của văn hoá, chưa đặt đúng vị trí nhiệm vụ phát triển văn hóa trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác; Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ; Đầu tư nguồn lực phát triển văn hoá còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; Công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ di sản văn hóa, di tích văn hóa lịch sử còn gặp những khó khăn trong trong việc xử lý các hiện tượng lấn chiếm đất đai, vi phạm di tích do lịch sử để lại...

Các đại biểu cũng nêu một số kiến nghị, trong đó đề nghị thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là chương trình xây dựng công nghiệp văn hóa; việc tuyên truyền cần thực hiện nghiêm túc, bài bản...

Chú trọng các vấn đề đạo đức xã hội, gia đình, nhà trường

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao Thành uỷ Hà Nội đã chuẩn bị tích cực, chu đáo nội dung, tham luận đóng góp, chỉ ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, sự nghiệp văn hóa của Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ từ việc xây dựng cơ sở vật chất đến các sản phẩm văn hóa. Nhiều công trình văn hóa lớn, các di tích văn hóa, lịch sử được xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Các chương trình giáo dục văn hóa, thẩm mỹ, nếp sống văn minh, hiện đại trong nhân dân Thủ đô ngày càng được phát huy. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 33-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí đề nghị thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo công tác sơ kết Nghị quyết 33-NQ/TW; đánh giá cụ thể, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục một số tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra qua đợt kiểm tra; tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, giữa các ngành, các cấp, xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; chú trọng vào những vấn đề xã hội đang bức xúc như vấn đề con người, đạo đức xã hội, đạo đức trong gia đình, đạo đức trong nhà trường... Từ đó, nghiên cứu thêm những vấn đề cấp thiết để góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô…

doi moi manh me sang tao trong xay dung van hoa con nguoi ha noi
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương, gắn chặt chẽ việc thực hiện NQ33 với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; Tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp nêu ra trong Nghị quyết…

Bí thư Thành ủy cho rằng, việc sơ kết, tổng kết sẽ là cơ sở lý luận, tiền đề thực tiễn quan trọng để triển khai tốt hơn nữa thực hiện Nghị quyết số 33; chỉ ra những vấn đề trọng tâm trong nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của các cấp. Từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc; tích cực đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra để bổ sung, hoàn thiện, cũng như xây dựng mới các văn bản chỉ đạo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung ương, để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô xứng đáng với sứ mệnh lịch sử và vai trò tiêu biểu cho cả nước.

doi moi manh me sang tao trong xay dung van hoa con nguoi ha noi Hà Nội tổ chức triển lãm “Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX”
doi moi manh me sang tao trong xay dung van hoa con nguoi ha noi Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy giao ban công tác Quý I
TÚ LINH
Xem phiên bản mobile