Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU về thực hiện Kết luận số 34-KL/TƯ ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (Kết luận số 34-KL/TƯ).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp chuyên đề về phân cấp, ủy quyền và đầu tư công Tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới nếu làm nhanh hơn, hiệu quả hơn⁷
kiểm tra, giám sát thực hiện công tác xây dựng Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát thực hiện công tác xây dựng Đảng tại cơ sở

Kế hoạch nêu rõ, cần nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị; Góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị; Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, kế hoạch xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 34-KL/TƯ; Tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kết luận số 34-KL/TƯ.

Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng đủ về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy, trách nhiệm, trung thực, chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, việc tổ chức thực hiện Kết luận số 34-KL/TƯ phải đúng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phù hợp và bám sát thực tiễn tại địa phương, đơn vị; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.

Căn cứ Kết luận số 34-KL/TƯ và kế hoạch này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ và hằng năm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ thành phố, của địa phương, cơ quan, đơn vị; Gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile